Hírlevél játék

„Hírlevél” Játék- és Adatvédelmi Szabályzat

1. Szervezés és lebonyolítás

A nyereményjáték szervezője, lebonyolítója és adatkezelője Panda Design Kft  ( 1021 Budapest, Alsó Völgy utca 15/b. Adószám: 25940752-1-42 ) (továbbiakban: szervező), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el. A szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a szervező a weboldalán (www.pandadoo.com).

 2. Részvételi szabályzat

A nyereményjátékban azok a 18 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a játék egész menete alatt érvényes Facebook és vagy Instagram regisztrációval rendelkeznek, „követik” a Pandadoo Facebook oldalát (www.facebook.com/pandadoo) és/vagy Instagram oldalát (https://instagram.com/pandadoo_official).

A szervező kizárja a nyereményjátékból azt a játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a játékos egyéb okból nem felel meg a szabályzatban írt feltételeknek. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt felelősség nem terheli.

A szervező kizárja a felelősségét a nyereményjátékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a nyereményjátékban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai akadályokért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel.

 A nyertesek kötelesek együttműködni a szervezővel, illetve megbízottjával annak érdekében, hogy a nyeremények átadására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a szervező felelőssége nem állapítható meg.

A nyeremény készpénzre vagy más ajándéktárgyra át nem váltható.

3. A nyereményjáték ideje 2017. szeptember 1. - 2017. októbet 1.

4. A nyereményjáték menete

A nyereményjáték ideje alatt a játékosoknak fel kell iratkozniuk a pandadoo.com weboldal hírlevél szolgáltatására, valamint a Pandadoo Facebook oldalához kell csatlakozniuk és a játékot promotáló posztok közül legalább egyik alatt kommentben helyesen kell válaszolniuk a feltett kérdésre. A játékban azok vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt aktív rajongói a Pandadoo Facebook és/vagy Instagram oldalának.

A nyereményjátékban való részvétel másik feltétele az adatkezelési nyilatkozat játékos általi elfogadása, amelyet a Játékosnak a regisztrációval egy időben kell megtennie.

A nyilatkozat szövegezése:

Jelen nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy a jelen honlapon keresztül rendelkezésre bocsátott adataim kezelője és feldolgozója Wachsler Patrícia e.v.. Az adatkezelés célja a Pandadoo márka népszerűsítése. Jelen nyilatkozattal kifejezetten kijelentem, hogy részt kívánok venni a „Hírlevél” nyereményjátékban, és hozzájárulok ahhoz, hogy a szervezőtől akcióival, termékeivel, szolgáltatásaival illetve más tevékenységeivel kapcsolatosan marketinganyagokat kapjak. Jelen nyilatkozat az adatkezelőhöz intézett visszavonásig érvényes.

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása:

Nyeremény: a játékos által kiválasztott nyeremények egyike, ami a következő lehet:
- Pandadoo babatakaró
- Pandadoo párna
- Pandadoo polár babatakaró
- Pandadoo gyerektakaró

A sorsolás időpontja: 2017.10.01

A sorsolást a szervező bonyolítja le a fenti időpontban. A szervező a nyertest a sorsolás időpontjától számított 3 munkanapon belül a Facebook felületén poszt formájában értesíti. A nyertesnek a poszt kihelyezésétől számított 5 napon belül kell jelentkeznie a poszt alatt hozzászólás formájában vagy üzentben a Pandadoo Facebook oldalnak címezve. Ellenkező esetben a nyeremény a szervező tulajdonában marad. A nyeremények igénybevételéről szervező a nyertes üzenetére írt válaszában tájékoztatja a nyertest, melyet automatikusan elfogadottnak tekintünk az üzenet beérkeztével.

 6. Adatkezelés

6.1. Az adatkezelő a nyereményjáték szervezője, Panda Design Kft

6.2. A kezelt adatok köre: A nyereményjátékban részt vevők neve, e-mail címe.

A nyereményjátékban történő részvétel kifejezett jelzésével és annak beküldésével a játékban résztvevő személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje.

6.3. Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a játékban résztvevő személyek nyereményjátékban való részvételének lehetővé tétele, az azzal kapcsolatos kommunikáció, a nyertesek személyének nyilvánosságra hozása és a Pandadoo márka jövőbeni népszerűsítése. Játékos jelen nyilatkozattal kifejezetten kijelenti, hogy részt kíván venni a „Hírlevél” nyereményjátékban, és hozzájárul ahhoz, hogy a szervezőtől akcióival, termékeivel, szolgáltatásaival illetve más tevékenységeivel kapcsolatosan marketinganyagokat kapjon. Jelen nyilatkozat az adatkezelőhöz intézett visszavonásig érvényes.

6.4. Az adatkezelés jogalapja: Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés és adattovábbítás jogi alapja az érintett személyek (játékosok) előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik kezeléséhez és továbbításhoz a játékon való részvétellel. A nyereményjáték felületén az érintett – a szöveg előtt külön jelölőnégyzetben megjelölve hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatainak a kezeléséhez, mellyel egyben elismeri azt, hogy a nyereményjátékra és az adatok kezelésére vonatkozó szabályzatot megismerte.

6.5. Az adatkezelés időtartama

Az adatok törlésére az erre irányuló kérés beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kerül sor. A nyertes adatainak megőrzése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. §-a alapján az adó megállapításakor esedékes naptári év utolsó napjától számíott 5 év elteltig tart.

 6.6. Az adatkezelés jogosultsági köre Az adatok kezelésére a szervező munkatársai jogosultak.

6.7. Az érintettek jogai

6.7.1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.). Mindezek alapján érintett az a tizennyolc éven felüli természetes személy, aki részt vesz a nyereményjátékban.
6.7.2. Az érintett kérelmezheti a szervezőnél a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
6.7.3. A szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosoknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, továbbításáról, kérjék azok törlését vagy helyesbítését a szervező (adatkezelő) alábbi címén: pandadoo.com@gmail.com
6.7.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül a szervező megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 6.7.5. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban Infotv.) meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
6.7.6. A játékos személyes adatainak a játékos kérésére történő törlése esetén, valamint ha a játékos személyes adatainak kezelése a játékos tiltakozása folytán megszűnik, a játékos játékban való részvétele ezzel egyidejűleg önműködően megszűnik. Jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a szervező, mint adatkezelő felel. Az adatkezelő kötelezettséget vállal az Infotv-ben rögzített kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére.

 7. Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére (adatfeldolgozásra) jogosult személyek (a továbbiakban egyenként: „Adatfeldolgozó”) a következő: Wachsler Patrícia

8. Adatbiztonság

 Az adatkezelő az Infotv-ben foglaltak alapján betartja az adatvédelmi biztonsági követelményeket. Az adatkezelési műveletek tervezése és végrehajtása során biztosítja az érintettek magánszférájának a védelmét. A magasbiztonságú adattárolást szolgálja a magas rendelkezésre állású hardverek és adattárolók működése valamint a hoszting szolgáltatást végző gazdasági társaság több informatikai szervezet részéről történt akkreditációja. Az adatbiztonságot fokozza, hogy az adatokról napi szintű mentés készül külön tárhelyre.  Az adatbiztonság követelményét biztosítja jogosultsági szintekhez kötött hozzáférés, illetve az, hogy az adatokhoz történő hozzáférés csak felhasználói névvel és jelszóval lehetséges. A weboldalak működése során keletkező log állományok a rendszergazdák számára elérhetőek és elemezhetőek.

9. Záró rendelkezések

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi facebook honlapján. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül. Az érintettek jogaikat az Infotv-nek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelően bíróság előtt érvényesíthetik, valamint kérhetik a Nemzeti és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.: +36 (1) 391-1400) segítségét illetve panasszal fordulhatnak hozzá.